Bài viết Siêu thị Nhật Bản JAPANA – Nơi Mua Sắm Hàng Nhật Đáng Tin Cậy thuộc chủ đề về Wiki Whare thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng GiaiDieuXanh.Vn tìm hiểu Siêu thị Nhật Bản JAPANA – Nơi Mua Sắm Hàng Nhật Đáng Tin Cậy trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Siêu thị Nhật Bản JAPANA – Nơi Mua Sắm Hàng Nhật Đáng Tin Cậy”

Đánh giá về Siêu thị Nhật Bản JAPANA – Nơi Mua Sắm Hàng Nhật Đáng Tin Cậy


Xem nhanh
️🥇️🥇️🥇 Siêu Thị Nhật Bản Japana.vn, trang thương mại điện tử chuyên hàng Nhật được kiểm soát 100% chất lượng sản phẩm đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

“,title:i.element.attr(“title”));return i.disabled&&this._addClass(s,null,”ui-state-disabled”),this._setText(n,i.label),s.append(n).appendTo(e)},_setText:function(t,e)e?t.text(e):t.html(” “),_move:function(t,e)”last”===t?i[“first”===t?”prevAll”:”nextAll”](n).eq(-1):i[t+”All”](n).eq(0),s.length&&this.menuInstance.focus(e,s),_getSelectedItem:function()return this.menuItems.eq(this.element[0].selectedIndex).parent(“li”),_toggle:function(t)this[this.isOpen?”close”:”open”](t),_setSelection:function()var t;this.range&&(window.getSelection?(t=window.getSelection(),t.removeAllRanges(),t.addRange(this.range)):this.range.select(),this.button.focus()),_documentClick:mousedown:function(e)this.isOpen&&(t(e.target).closest(“.ui-selectmenu-menu, #”+t.ui.escapeSelector(this.ids.button)).length,_buttonEvents:mousedown:function()var t;window.getSelection?(t=window.getSelection(),t.rangeCount&&(this.range=t.getRangeAt(0))):this.range=document.selection.createRange(),click:function(t)this._setSelection(),this._toggle(t),keydown:function(e)var i=!0;switch(e.keyCode)case t.ui.keyCode.TAB:case t.ui.keyCode.ESCAPE:this.close(e),i=!1;break;case t.ui.keyCode.ENTER:this.isOpen&&this._selectFocusedItem(e);break;case t.ui.keyCode.UP:e.altKey?this._toggle(e):this._move(“prev”,e);break;case t.ui.keyCode.DOWN:e.altKey?this._toggle(e):this._move(“next”,e);break;case t.ui.keyCode.SPACE:this.isOpen?this._selectFocusedItem(e):this._toggle(e);break;case t.ui.keyCode.LEFT:this._move(“prev”,e);break;case t.ui.keyCode.RIGHT:this._move(“next”,e);break;case t.ui.keyCode.HOME:case t.ui.keyCode.PAGE_UP:this._move(“first”,e);break;case t.ui.keyCode.END:case t.ui.keyCode.PAGE_DOWN:this._move(“last”,e);break;default:this.menu.trigger(e),i=!1i&&e.preventDefault(),_selectFocusedItem:function(t)var e=this.menuItems.eq(this.focusIndex).parent(“li”);e.hasClass(“ui-state-disabled”),_select:function(t,e)var i=this.element[0].selectedIndex;this.element[0].selectedIndex=t.index,this.buttonItem.replaceWith(this.buttonItem=this._renderButtonItem(t)),this._setAria(t),this._trigger(“select”,e,item:t),t.index!==i&&this._trigger(“change”,e,item:t),this.close(e),_setAria:function(t)var e=this.menuItems.eq(t.index).attr(“id”);this.button.attr(“aria-labelledby”:e,”aria-activedescendant”:e),this.menu.attr(“aria-activedescendant”,e),_setOption:function(t,e)if(“icons”===t)var i=this.button.find(“span.ui-icon”);this._removeClass(i,null,this.options.icons.button)._addClass(i,null,e.button)this._super(t,e),”appendTo”===t&&this.menuWrap.appendTo(this._appendTo()),”width”===t&&this._resizeButton(),_setOptionDisabled:function(t)this._super(t),this.menuInstance.option(“disabled”,t),this.button.attr(“aria-disabled”,t),this._toggleClass(this.button,null,”ui-state-disabled”,t),this.element.prop(“disabled”,t),t?(this.button.attr(“tabindex”,-1),this.close()):this.button.attr(“tabindex”,0),_appendTo:function()e.nodeType?t(e):this.document.find(e).eq(0)),e&&e[0],_toggleAttr:function()this.button.attr(“aria-expanded”,this.isOpen),this._removeClass(this.button,”ui-selectmenu-button-“+(this.isOpen?”closed”:”open”))._addClass(this.button,”ui-selectmenu-button-“+(this.isOpen?”open”:”closed”))._toggleClass(this.menuWrap,”ui-selectmenu-open”,null,this.isOpen),this.menu.attr(“aria-hidden”,!this.isOpen),_resizeButton:function()var t=this.options.width;return t===!1?(this.button.css(“width”,””),void 0):(null===t&&(t=this.element.show().outerWidth(),this.element.hide()),this.button.outerWidth(t),void 0),_resizeMenu:function()this.menu.outerWidth(Math.max(this.button.outerWidth(),this.menu.width(“”).outerWidth()+1)),_getCreateOptions:function()var t=this._super();return t.disabled=this.element.prop(“disabled”),t,_parseOptions:function(e)var i=this,s=[];e.each(function(e,n)s.push(i._parseOption(t(n),e))),this.items=s,_parseOption:function(t,e)var i=t.parent(“optgroup”);return””,disabled:i.prop(“disabled”),_destroy:function()this._unbindFormResetHandler(),this.menuWrap.remove(),this.button.remove(),this.element.show(),this.element.removeUniqueId(),this.labels.attr(“for”,this.ids.element)}]),t.widget(“ui.slider”,t.ui.mouse,version:”1.12.1″,widgetEventPrefix:”slide”,options:animate:!1,classes:”ui-slider”:”ui-corner-all”,”ui-slider-handle”:”ui-corner-all”,”ui-slider-range”:”ui-corner-all ui-widget-header”,distance:0,max:100,min:0,orientation:”horizontal”,range:!1,step:1,value:0,values:null,change:null,slide:null,start:null,stop:null,numPages:5,_create:function()this._keySliding=!1,this._mouseSliding=!1,this._animateOff=!0,this._handleIndex=null,this._detectOrientation(),this._mouseInit(),this._calculateNewMax(),this._addClass(“ui-slider ui-slider-“+this.orientation,”ui-widget ui-widget-content”),this._refresh(),this._animateOff=!1,_refresh:function()this._createRange(),this._createHandles(),this._setupEvents(),this._refreshValue(),_createHandles:function()1,n.length>i&&(n.slice(i).remove(),n=n.slice(0,i)),e=n.length;i>e;e++)a.push(o);this.handles=n.add(t(a.join(“”)).appendTo(this.element)),this._addClass(this.handles,”ui-slider-handle”,”ui-state-default”),this.handle=this.handles.eq(0),this.handles.each(function(e)t(this).data(“ui-slider-handle-index”,e).attr(“tabIndex”,0)),_createRange:function()var e=this.options;e.range?(e.range===!0&&(e.values?e.values.length&&2!==e.values.length?e.values=[e.values[0],e.values[0]]:t.isArray(e.values)&&(e.values=e.values.slice(0)):e.values=[this._valueMin(),this._valueMin()]),this.range&&this.range.length?(this._removeClass(this.range,”ui-slider-range-min ui-slider-range-max”),this.range.css(left:””,bottom:””)):(this.range=t(“

“).appendTo(this.element),this._addClass(this.range,”ui-slider-range”)),(“min”===e.range,_setupEvents:function()this._off(this.handles),this._on(this.handles,this._handleEvents),this._hoverable(this.handles),this._focusable(this.handles),_destroy:function()this.handles.remove(),this.range&&this.range.remove(),this._mouseDestroy(),_mouseCapture:function(e),_mouseStart:function()return!0,_mouseDrag:function(t)var e=x:t.pageX,y:t.pageY,i=this._normValueFromMouse(e);return this._slide(t,this._handleIndex,i),!1,_mouseStop:function(t)return this._removeClass(this.handles,null,”ui-state-active”),this._mouseSliding=!1,this._stop(t,this._handleIndex),this._change(t,this._handleIndex),this._handleIndex=null,this._clickOffset=null,this._animateOff=!1,!1,_detectOrientation:function()this.orientation=”vertical”===this.options.orientation?”vertical”:”horizontal”,_normValueFromMouse:function(t)var e,i,s,n,o;return”horizontal”===this.orientation?(e=this.elementSize.width,i=t.x-this.elementOffset.left-(this._clickOffset?this._clickOffset.left:0)):(e=this.elementSize.height,i=t.y-this.elementOffset.top-(this._clickOffset?this._clickOffset.top:0)),s=i/e,s>1&&(s=1),0>s&&(s=0),”vertical”===this.orientation&&(s=1-s),n=this._valueMax()-this._valueMin(),o=this._valueMin()+s*n,this._trimAlignValue(o),_uiHash:function(t,e,i),_hasMultipleValues:function()return this.options.values&&this.options.values.length,_start:function(t,e)return this._trigger(“start”,t,this._uiHash(e)),_slide:function(t,e,i)var s,n,o=this.value(),a=this.values();this._hasMultipleValues()&&(n=this.values(e?0:1),o=this.values(e),2===this.options.values.length&&this.options.range===!0&&(i=0===e?Math.min(n,i):Math.max(n,i)),a[e]=i),i!==o&&(s=this._trigger(“slide”,t,this._uiHash(e,i,a)),s!==!1&&(this._hasMultipleValues()?this.values(e,i):this.value(i))),_stop:function(t,e)this._trigger(“stop”,t,this._uiHash(e)),_change:function(t,e),value:function(t)return arguments.length?(this.options.value=this._trimAlignValue(t),this._refreshValue(),this._change(null,0),void 0):this._value(),values:function(e,i)var s,n,o;if(arguments.length>1)return this.options.values[e]=this._trimAlignValue(i),this._refreshValue(),this._change(null,e),void 0;if(!arguments.length)return this._values();if(!t.isArray(arguments[0]))return this._hasMultipleValues()?this._values(e):this.value();for(s=this.options.values,n=arguments[0],o=0;s.length>o;o+=1)s[o]=this._trimAlignValue(n[o]),this._change(null,o);this._refreshValue(),_setOption:function(e,i)var s,n=0;switch(“range”===e&&this.options.range===!0&&(“min”===i?(this.options.value=this._values(0),this.options.values=null):”max”===i&&(this.options.value=this._values(this.options.values.length-1),this.options.values=null)),t.isArray(this.options.values)&&(n=this.options.values.length),this._super(e,i),e)case”orientation”:this._detectOrientation(),this._removeClass(“ui-slider-horizontal ui-slider-vertical”)._addClass(“ui-slider-“+this.orientation),this._refreshValue(),this.options.range&&this._refreshRange(i),this.handles.css(“horizontal”===i?”bottom”:”left”,””);break;case”value”:this._animateOff=!0,this._refreshValue(),this._change(null,0),this._animateOff=!1;break;case”values”:for(this._animateOff=!0,this._refreshValue(),s=n-1;s>=0;s–)this._change(null,s);this._animateOff=!1;break;case”step”:case”min”:case”max”:this._animateOff=!0,this._calculateNewMax(),this._refreshValue(),this._animateOff=!1;break;case”range”:this._animateOff=!0,this._refresh(),this._animateOff=!1,_setOptionDisabled:function(t)this._super(t),this._toggleClass(null,”ui-state-disabled”,!!t),_value:function()var t=this.options.value;return t=this._trimAlignValue(t),_values:function(t)var e,i,s;if(arguments.length)return e=this.options.values[t],e=this._trimAlignValue(e);if(this._hasMultipleValues())for(i=this.options.values.slice(),s=0;i.length>s;s+=1)i[s]=this._trimAlignValue(i[s]);return ireturn[],_trimAlignValue:function(t)if(this._valueMin()>=t)return this._valueMin();if(t>=this._valueMax())return this._valueMax();var e=this.options.step>0?this.options.step:1,i=(t-this._valueMin())%e,s=t-i;return 2*Math.abs(i)>=e&&(s+=i>0?e:-e),parseFloat(s.toFixed(5)),_calculateNewMax:function()var t=this.options.max,e=this._valueMin(),i=this.options.step,s=Math.round((t-e)/i)*i;t=s+e,t>this.options.max&&(t-=i),this.max=parseFloat(t.toFixed(this._precision())),_precision:function()var t=this._precisionOf(this.options.step);return null!==this.options.min&&(t=Math.max(t,this._precisionOf(this.options.min))),t,_precisionOf:function(t)var e=””+t,i=e.indexOf(“.”);return-1===i?0:e.length-i-1,_valueMin:function()return this.options.min,_valueMax:function()return this.max,_refreshRange:function(t)”vertical”===t&&this.range.css(width:””,left:””),”horizontal”===t&&this.range.css(height:””,bottom:””),_refreshValue:function()var e,i,s,n,o,a=this.options.range,r=this.options,h=this,l=this._animateOff?!1:r.animate,c=;this._hasMultipleValues()?this.handles.each(function(s)i=100*((h.values(s)-h._valueMin())/(h._valueMax()-h._valueMin())),c[“horizontal”===h.orientation?”left”:”bottom”]=i+”%”,t(this).stop(1,1)[l?”animate”:”css”](c,r.animate),h.options.range===!0&&(“horizontal”===h.orientation?(0===s&&h.range.stop(1,1)[l?”animate”:”css”](left:i+”%”,r.animate),1===s&&h.range[l?”animate”:”css”](width:i-e+”%”,queue:!1,duration:r.animate)):(0===s&&h.range.stop(1,1)[l?”animate”:”css”](bottom:i+”%”,r.animate),1===s&&h.range[l?”animate”:”css”](height:i-e+”%”,queue:!1,duration:r.animate))),e=i):(s=this.value(),n=this._valueMin(),o=this._valueMax(),i=o!==n?100*((s-n)/(o-n)):0,c[“horizontal”===this.orientation?”left”:”bottom”]=i+”%”,this.handle.stop(1,1)[l?”animate”:”css”](c,r.animate),”min”===a&&”horizontal”===this.orientation&&this.range.stop(1,1)[l?”animate”:”css”](width:i+”%”,r.animate),”max”===a&&”horizontal”===this.orientation&&this.range.stop(1,1)[l?”animate”:”css”](width:100-i+”%”,r.animate),”min”===a&&”vertical”===this.orientation&&this.range.stop(1,1)[l?”animate”:”css”](height:i+”%”,r.animate),”max”===a&&”vertical”===this.orientation&&this.range.stop(1,1)[l?”animate”:”css”](height:100-i+”%”,r.animate)),_handleEvents:keydown:function(e)var i,s,n,o,a=t(e.target).data(“ui-slider-handle-index”);switch(e.keyCode)case t.ui.keyCode.HOME:case t.ui.keyCode.END:case t.ui.keyCode.PAGE_UP:case t.ui.keyCode.PAGE_DOWN:case t.ui.keyCode.UP:case t.ui.keyCode.RIGHT:case t.ui.keyCode.DOWN:case t.ui.keyCode.LEFT:if(e.preventDefault(),!this._keySliding&&(this._keySliding=!0,this._addClass(t(e.target),null,”ui-state-active”),i=this._start(e,a),i===!1))returnswitch(o=this.options.step,s=n=this._hasMultipleValues()?this.values(a):this.value(),e.keyCode)case t.ui.keyCode.HOME:n=this._valueMin();break;case t.ui.keyCode.END:n=this._valueMax();break;case t.ui.keyCode.PAGE_UP:n=this._trimAlignValue(s+(this._valueMax()-this._valueMin())/this.numPages);break;case t.ui.keyCode.PAGE_DOWN:n=this._trimAlignValue(s-(this._valueMax()-this._valueMin())/this.numPages);break;case t.ui.keyCode.UP:case t.ui.keyCode.RIGHT:if(s===this._valueMax())return;n=this._trimAlignValue(s+o);break;case t.ui.keyCode.DOWN:case t.ui.keyCode.LEFT:if(s===this._valueMin())return;n=this._trimAlignValue(s-o)this._slide(e,a,n),keyup:function(e)var i=t(e.target).data(“ui-slider-handle-index”);this._keySliding&&(this._keySliding=!1,this._stop(e,i),this._change(e,i),this._removeClass(t(e.target),null,”ui-state-active”))),t.widget(“ui.sortable”,t.ui.mouse,version:”1.12.1″,widgetEventPrefix:”sort”,ready:!1,options:appendTo:”parent”,axis:!1,connectWith:!1,containment:!1,cursor:”auto”,cursorAt:!1,dropOnEmpty:!0,forcePlaceholderSize:!1,forceHelperSize:!1,grid:!1,handle:!1,helper:”original”,items:”> *”,opacity:!1,placeholder:!1,revert:!1,scroll:!0,scrollSensitivity:20,scrollSpeed:20,scope:”default”,tolerance:”intersect”,zIndex:1e3,activate:null,beforeStop:null,change:null,deactivate:null,out:null,over:null,receive:null,remove:null,sort:null,start:null,stop:null,update:null,_isOverAxis:function(t,e,i)return t>=e&&e+i>t,_isFloating:function(t),_create:function()this.containerCache=,this._addClass(“ui-sortable”),this.refresh(),this.offset=this.element.offset(),this._mouseInit(),this._setHandleClassName(),this.ready=!0,_setOption:function(t,e)this._super(t,e),”handle”===t&&this._setHandleClassName(),_setHandleClassName:function()var e=this;this._removeClass(this.element.find(“.ui-sortable-handle”),”ui-sortable-handle”),t.each(this.items,function()e._addClass(this.instance.options.handle?this.item.find(this.instance.options.handle):this.item,”ui-sortable-handle”)),_destroy:function()this._mouseDestroy();for(var t=this.items.length-1;t>=0;t–)this.items[t].item.removeData(this.widgetName+”-item”);return this,_mouseCapture:function(e,i)var s=null,n=!1,o=this;return this.reverting?!1:this.options.disabled,_mouseStart:function(e,i,s)this._cacheHelperProportions(),!s)for(n=this.containers.length-1;n>=0;n–)this.containers[n]._trigger(“activate”,e,this._uiHash(this));return t.ui.ddmanager&&(t.ui.ddmanager.current=this),t.ui.ddmanager&&!a.dropBehaviour&&t.ui.ddmanager.prepareOffsets(this,e),this.dragging=!0,this._addClass(this.helper,”ui-sortable-helper”),this._mouseDrag(e),!0,_mouseDrag:function(e)(this.lastPositionAbs=this.positionAbs),this.options.scroll&&(this.scrollParent[0]!==this.document[0]&&”HTML”!==this.scrollParent[0].tagName?(this.overflowOffset.top+this.scrollParent[0].offsetHeight-e.pageY=0;i–)if(s=this.items[i],n=s.item[0],o=this._intersectsWithPointer(s),o&&s.instance===this.currentContainer&&n!==this.currentItem[0]&&this.placeholder[1===o?”next”:”prev”]()[0]!==n&&!t.contains(this.placeholder[0],n)&&(“semi-dynamic”===this.options.type?!t.contains(this.element[0],n):!0))if(this.direction=1===o?”down”:”up”,”pointer”!==this.options.tolerance&&!this._intersectsWithSides(s))break;this._rearrange(e,s),this._trigger(“change”,e,this._uiHash());breakreturn this._contactContainers(e),t.ui.ddmanager&&t.ui.ddmanager.drag(this,e),this._trigger(“sort”,e,this._uiHash()),this.lastPositionAbs=this.positionAbs,!1,_mouseStop:function(e,i)if(e)if(t.ui.ddmanager&&!this.options.dropBehaviour&&t.ui.ddmanager.drop(this,e),this.options.revert)else this._clear(e,i);return!1,cancel:function()if(this.dragging)this._mouseUp(new t.Event(“mouseup”,target:null)),”original”===this.options.helper?(this.currentItem.css(this._storedCSS),this._removeClass(this.currentItem,”ui-sortable-helper”)):this.currentItem.show();for(var e=this.containers.length-1;e>=0;e–)this.containers[e]._trigger(“deactivate”,null,this._uiHash(this)),this.containers[e].containerCache.over&&(this.containers[e]._trigger(“out”,null,this._uiHash(this)),this.containers[e].containerCache.over=0)return this.placeholder&&(this.placeholder[0].parentNode&&this.placeholder[0].parentNode.removeChild(this.placeholder[0]),”original”!==this.options.helper&&this.helper&&this.helper[0].parentNode&&this.helper.remove(),t.extend(this,helper:null,dragging:!1,reverting:!1,_noFinalSort:null),this.domPosition.prev?t(this.domPosition.prev).after(this.currentItem):t(this.domPosition.parent).prepend(this.currentItem)),this,serialize:function(e)var i=this._getItemsAsjQuery(e&&e.connected),s=[];return e=e,toArray:function(e),i.each(function()”id”)),s,_intersectsWith:function(t),_intersectsWithPointer:function(t)”down”===e?2:1:e&&(“down”===e?2:1)):!1,_intersectsWithSides:function(t),_getDragVerticalDirection:function()var t=this.positionAbs.top-this.lastPositionAbs.top;return 0!==t&&(t>0?”down”:”up”),_getDragHorizontalDirection:function()var t=this.positionAbs.left-this.lastPositionAbs.left;return 0!==t&&(t>0?”right”:”left”),refresh:function(t)return this._refreshItems(t),this._setHandleClassName(),this.refreshPositions(),this,_connectWith:function()var t=this.options;return t.connectWith.constructor===String?[t.connectWith]:t.connectWith,_getItemsAsjQuery:function(e)function i()r.push(this)var s,n,o,a,r=[],h=[],l=this._connectWith();if(l&&e)for(s=l.length-1;s>=0;s–)for(o=t(l[s],this.document[0]),n=o.length-1;n>=0;n–)a=t.data(o[n],this.widgetFullName),a&&a!==this&&!a.options.disabled&&h.push([t.isFunction(a.options.items)?a.options.items.call(a.element):t(a.options.items,a.element).not(“.ui-sortable-helper”).not(“.ui-sortable-placeholder”),a]);for(h.push([t.isFunction(this.options.items)?this.options.items.call(this.element,null,options:this.options,item:this.currentItem):t(this.options.items,this.element).not(“.ui-sortable-helper”).not(“.ui-sortable-placeholder”),this]),s=h.length-1;s>=0;s–)h[s][0].each(i);return t(r),_removeCurrentsFromItems:function()var e=this.currentItem.find(“:data(“+this.widgetName+”-item)”);this.items=t.grep(this.items,function(t)for(var i=0;e.length>i;i++)if(e[i]===t.item[0])return!1;return!0),_refreshItems:function(e)this.items=[],this.containers=[this];var i,s,n,o,a,r,h,l,c=this.items,u=[[t.isFunction(this.options.items)?this.options.items.call(this.element[0],e,item:this.currentItem):t(this.options.items,this.element),this]],d=this._connectWith();if(d&&this.ready)for(i=d.length-1;i>=0;i–)for(n=t(d[i],this.document[0]),s=n.length-1;s>=0;s–)o=t.data(n[s],this.widgetFullName),o&&o!==this&&!o.options.disabled&&(u.push([t.isFunction(o.options.items)?o.options.items.call(o.element[0],e,item:this.currentItem):t(o.options.items,o.element),o]),this.containers.push(o));for(i=u.length-1;i>=0;i–)for(a=u[i][1],r=u[i][0],s=0,l=r.length;l>s;s++)h=t(r[s]),h.data(this.widgetName+”-item”,a),c.push(item:h,instance:a,width:0,height:0,left:0,top:0),refreshPositions:function(e),_createPlaceholder:function(e),_createTrPlaceholder:function(e,i)var s=this;e.children().each(function()1).appendTo(i)),_contactContainers:function(e)(this.containers[p]._trigger(“over”,e,this._uiHash(this)),this.containers[p].containerCache.over=1);else,_createHelper:function(e)i.forceHelperSize)&&s.width(this.currentItem.width()),(!s[0].style.height,_adjustOffsetFromHelper:function(e)”string”==typeof e&&(e=e.split(” “)),t.isArray(e)&&(e=left:+e[0],top:+e[1]),”left”in e&&(this.offset.click.left=e.left+this.margins.left),”right”in e&&(this.offset.click.left=this.helperProportions.width-e.right+this.margins.left),”top”in e&&(this.offset.click.top=e.top+this.margins.top),”bottom”in e&&(this.offset.click.top=this.helperProportions.height-e.bottom+this.margins.top),_getParentOffset:function(),_getRelativeOffset:function()if(“relative”===this.cssPosition)var t=this.currentItem.position();return0)+this.scrollParent.scrollLeft()returntop:0,left:0,_cacheMargins:function()this.margins=0,_cacheHelperProportions:function()this.helperProportions=width:this.helper.outerWidth(),height:this.helper.outerHeight(),_setContainment:function()this.document[0].body.parentNode.scrolliên hệeight)-this.helperProportions.height-this.margins.top]),/^(document,_convertPositionTo:function(e,i),_generatePosition:function(e),_rearrange:function(t,e,i,s)i?i[0].appendChild(this.placeholder[0]):e.item[0].parentNode.insertBefore(this.placeholder[0],”down”===this.direction?e.item[0]:e.item[0].nextSibling),this.counter=this.counter?++this.counter:1;var n=this.counter;this._delay(function()n===this.counter&&this.refreshPositions(!s)),_clear:function(t,e),_trigger:function()t.Widget.prototype._trigger.apply(this,arguments)===!1&&this.cancel(),_uiHash:function(e)var i=e),t.widget(“ui.spinner”,version:”1.12.1″,defaultElement:””,widgetEventPrefix:”spin”,options:classes:”ui-spinner”:”ui-corner-all”,”ui-spinner-down”:”ui-corner-br”,”ui-spinner-up”:”ui-corner-tr”,culture:null,icons:down:”ui-icon-triangle-1-s”,up:”ui-icon-triangle-1-n”,incremental:!0,max:null,min:null,numberFormat:null,page:10,step:1,change:null,spin:null,start:null,stop:null,_create:function()this._setOption(“max”,this.options.max),this._setOption(“min”,this.options.min),this._setOption(“step”,this.options.step),””!==this.value()&&this._value(this.element.val(),!0),this._draw(),this._on(this._events),this._refresh(),this._on(this.window,beforeunload:function()this.element.removeAttr(“autocomplete”)),_getCreateOptions:function()var e=this._super(),i=this.element;return t.each([“min”,”max”,”step”],function(t,s)var n=i.attr(s);null!=n&&n.length&&(e[s]=n)),e,_events:keydown:function(t)this._start(t)&&this._keydown(t)&&t.preventDefault(),keyup:”_stop”,focus:function()this.previous=this.element.val(),blur:function(t)return this.cancelBlur?(delete this.cancelBlur,void 0):(this._stop(),this._refresh(),this.previous!==this.element.val()&&this._trigger(“change”,t),void 0),mousewheel:function(t,e)if(e)if(!this.spinning&&!this._start(t))return!1;this._spin((e>0?1:-1)*this.options.step,t),clearTimeout(this.mousewheelTimer),this.mousewheelTimer=this._delay(function()this.spinning&&this._stop(t),100),t.preventDefault(),”mousedown .ui-spinner-button”:function(e)function i()var s;s=this.element[0]===t.ui.safeActiveElement(this.document[0])?this.previous:this.element.val(),e.preventDefault(),i.call(this),this.cancelBlur=!0,this._delay(function()delete this.cancelBlur,i.call(this)),this._start(e)!==!1&&this._repeat(null,t(e.currentTarget).hasClass(“ui-spinner-up”)?1:-1,e),”mouseup .ui-spinner-button”:”_stop”,”mouseenter .ui-spinner-button”:function(e)return t(e.currentTarget).hasClass(“ui-state-active”)?this._start(e)===!1?!1:(this._repeat(null,t(e.currentTarget).hasClass(“ui-spinner-up”)?1:-1,e),void 0):void 0,”mouseleave .ui-spinner-button”:”_stop”,_enhénce:function()this.uiSpinner=this.element.attr(“autocomplete”,”off”).wrap(“”).parent().append(“”),_draw:function()this._enhénce(),this._addClass(this.uiSpinner,”ui-spinner”,”ui-widget ui-widget-content”),this._addClass(“ui-spinner-input”),this.element.attr(“role”,”spinbutton”),this.buttons=this.uiSpinner.children(“a”).attr(“tabIndex”,-1).attr(“aria-hidden”,!0).button(classes:”ui-button”:””),this._removeClass(this.buttons,”ui-corner-all”),this._addClass(this.buttons.first(),”ui-spinner-button ui-spinner-up”),this._addClass(this.buttons.last(),”ui-spinner-button ui-spinner-down”),this.buttons.first().button(icon:this.options.icons.up,showLabel:!1),this.buttons.last().button(icon:this.options.icons.down,showLabel:!1),this.buttons.height()>Math.ceil(.5*this.uiSpinner.height())&&this.uiSpinner.height()>0&&this.uiSpinner.height(this.uiSpinner.height()),_keydown:function(e)var i=this.options,s=t.ui.keyCode;switch(e.keyCode)case s.UP:return this._repeat(null,1,e),!0;case s.DOWN:return this._repeat(null,-1,e),!0;case s.PAGE_UP:return this._repeat(null,i.page,e),!0;case s.PAGE_DOWN:return this._repeat(null,-i.page,e),!0return!1,_start:function(t)(this.counter=1),this.spinning=!0,!0):!1,_repeat:function(t,e,i)500,clearTimeout(this.timer),this.timer=this._delay(function()this._repeat(40,e,i),t),this._spin(e*this.options.step,i),_spin:function(t,e)(this._value(i),this.counter++),_increment:function(e)var i=this.options.incremental;return i?t.isFunction(i)?i(e):Math.floor(e*e*e/5e4-e*e/500+17*e/200+1):1,_precision:function()var t=this._precisionOf(this.options.step);return null!==this.options.min&&(t=Math.max(t,this._precisionOf(this.options.min))),t,_precisionOf:function(t)var e=””+t,i=e.indexOf(“.”);return-1===i?0:e.length-i-1,_adjustValue:function(t)var e,i,s=this.options;return e=null!==s.min?s.min:0,i=t-e,i=Math.round(i/s.step)*s.step,t=e+i,t=parseFloat(t.toFixed(this._precision())),null!==s.max&&t>s.max?s.max:null!==s.min&&s.min>t?s.min:t,_stop:function(t)this.spinning&&(clearTimeout(this.timer),clearTimeout(this.mousewheelTimer),this.counter=0,this.spinning=!1,this._trigger(“stop”,t)),_setOption:function(t,e),_setOptionDisabled:function(t)this._super(t),this._toggleClass(this.uiSpinner,null,”ui-state-disabled”,!!t),this.element.prop(“disabled”,!!t),this.buttons.button(t?”disable”:”enable”),_setOptions:r(function(t)this._super(t)),_parse:function(t)isNaN(t)?null:t,_format:function(t)return””===t?””:window.Globalize&&this.options.numberFormat?Globalize.format(t,this.options.numberFormat,this.options.culture):t,_refresh:function()this.element.attr(“aria-valuemin”:this.options.min,”aria-valuemax”:this.options.max,”aria-valuenow”:this._parse(this.element.val())),isValid:function()var t=this.value();return null===t?!1:t===this._adjustValue(t),_value:function(t,e),_destroy:function()this.element.prop(“disabled”,!1).removeAttr(“autocomplete role aria-valuemin aria-valuemax aria-valuenow”),this.uiSpinner.replaceWith(this.element),stepUp:r(function(t)this._stepUp(t)),_stepUp:function(t)1)*this.options.step),this._stop()),stepDown:r(function(t)this._stepDown(t)),_stepDown:function(t)this._start()&&(this._spin((t,pageUp:r(function(t)1)*this.options.page)),pageDown:r(function(t)1)*this.options.page)),value:function(t)return arguments.length?(r(this._value).call(this,t),void 0):this._parse(this.element.val()),widget:function()return this.uiSpinner),t.uiBackCompat!==!1&&t.widget(“ui.spinner”,t.ui.spinner,_enhance:function()this.uiSpinner=this.element.attr(“autocomplete”,”off”).wrap(this._uiSpinnerHtml()).parent().append(this._buttonHtml()),_uiSpinnerHtml:function()return””,_buttonHtml:function()return””),t.ui.spinner,t.widget(“ui.tabs”,version:”1.12.1″,delay:300,options:active:null,classes:”ui-tabs”:”ui-corner-all”,”ui-tabs-nav”:”ui-corner-all”,”ui-tabs-panel”:”ui-corner-bottom”,”ui-tabs-tab”:”ui-corner-top”,collapsible:!1,event:”click”,heightStyle:”content”,hide:null,show:null,activate:null,beforeActivate:null,beforeLoad:null,load:null,_isLocal:function()var t=/#.*$/;return function(e)var i,s;i=e.href.replace(t,””),s=location.href.replace(t,””);tryi=decodeURIComponent(i)catch(n)trys=decodeURIComponent(s)catch(n)return e.hash.length>1&&i===s(),_create:function()var e=this,i=this.options;this.running=!1,this._addClass(“ui-tabs”,”ui-widget ui-widget-content”),this._toggleClass(“ui-tabs-collapsible”,null,i.collapsible),this._processTabs(),i.active=this._initialActive(),t.isArray(i.disabled)&&(i.disabled=t.unique(i.disabled.concat(t.map(this.tabs.filter(“.ui-state-disabled”),function(t)return e.tabs.index(t)))).sort()),this.active=this.options.active!==!1&&this.anchors.length?this._findActive(i.active):t(),this._refresh(),this.active.length&&this.load(i.active),_initialActive:function(),_getCreateEventData:function()returntab:this.active,panel:this.active.length?this._getPanelForTab(this.active):t(),_tabKeydown:function(e)var i=t(t.ui.safeActiveElement(this.document[0])).closest(“li”),s=this.tabs.index(i),n=!0;if(!this._handlePageNav(e)),_panelKeydown:function(e)this._handlePageNav(e),_handlePageNav:function(e)return e.altKey&&e.keyCode===t.ui.keyCode.PAGE_UP?(this._activate(this._focusNextTab(this.options.active-1,!1)),!0):e.altKey&&e.keyCode===t.ui.keyCode.PAGE_DOWN?(this._activate(this._focusNextTab(this.options.active+1,!0)),!0):void 0,_findNextTab:function(e,i)function s()return e>n&&(e=0),0>e&&(e=n),efor(var n=this.tabs.length-1;-1!==t.inArray(s(),this.options.disabled);)e=i?e+1:e-1;return e,_focusNextTab:function(t,e)return t=this._findNextTab(t,e),this.tabs.eq(t).trigger(“focus”),t,_setOption:function(t,e)this.options.active!==!1,_sanitizeSelector:function(t)return t?t.replace(/[!”$%&'()*+,./:;[email protected][]^`~]/g,”\$&”):””,refresh:function()var e=this.options,i=this.tablist.children(“:has(a[href])”);e.disabled=t.map(i.filter(“.ui-state-disabled”),function(t)return i.index(t)),this._processTabs(),e.active!==!1&&this.anchors.length?this.active.length&&!t.contains(this.tablist[0],this.active[0])?this.tabs.length===e.disabled.length?(e.active=!1,this.active=t()):this._activate(this._findNextTab(Math.max(0,e.active-1),!1)):e.active=this.tabs.index(this.active):(e.active=!1,this.active=t()),this._refresh(),_refresh:function()this._setOptionDisabled(this.options.disabled),this._setupEvents(this.options.event),this._setupHeightStyle(this.options.heightStyle),this.tabs.not(this.active).attr(“aria-selected”:”false”,”aria-expanded”:”false”,tabIndex:-1),this.panels.not(this._getPanelForTab(this.active)).hide().attr(“aria-hidden”:”true”),this.active.length?(this.active.attr(“aria-selected”:”true”,”aria-expanded”:”true”,tabIndex:0),this._addClass(this.active,”ui-tabs-active”,”ui-state-active”),this._getPanelForTab(this.active).show().attr(“aria-hidden”:”false”)):this.tabs.eq(0).attr(“tabIndex”,0),_processTabs:function()var e=this,i=this.tabs,s=this.anchors,n=this.panels;this.tablist=this._getList().attr(“role”,”tablist”),this._addClass(this.tablist,”ui-tabs-nav”,”ui-helper-reset ui-helper-clearfix ui-widget-header”),this.tablist.on(“mousedown”+this.eventNamespace,”> li”,function(e)t(this).is(“.ui-state-disabled”)&&e.preventDefault()).on(“focus”+this.eventNamespace,”.ui-tabs-anchor”,function()t(this).closest(“li”).is(“.ui-state-disabled”)&&this.blur()),this.tabs=this.tablist.find(“> li:has(a[href])”).attr(role:”tab”,tabIndex:-1),this._addClass(this.tabs,”ui-tabs-tab”,”ui-state-default”),this.anchors=this.tabs.map(function()return t(“a”,this)[0]).attr(role:”presentation”,tabIndex:-1),this._addClass(this.anchors,”ui-tabs-anchor”),this.panels=t(),this.anchors.each(function(i,s)),this.panels.attr(“role”,”tabpanel”),this._addClass(this.panels,”ui-tabs-panel”,”ui-widget-content”),i&&(this._off(i.not(this.tabs)),this._off(s.not(this.anchors)),this._off(n.not(this.panels))),_getList:function()this.element.find(“ol, ul”).eq(0),_createPanel:function(e)return t(”
“).attr(“id”,e).data(“ui-tabs-destroy”,!0),_setOptionDisabled:function(e)-1!==t.inArray(n,e)?(i.attr(“aria-disabled”,”true”),this._addClass(i,null,”ui-state-disabled”)):(i.removeAttr(“aria-disabled”),this._removeClass(i,null,”ui-state-disabled”));this.options.disabled=e,this._toggleClass(this.widget(),this.widgetFullName+”-disabled”,null,e===!0),_setupEvents:function(e)var i=;e&&t.each(e.split(” “),function(t,e)i[e]=”_eventHandler”),this._off(this.anchors.add(this.tabs).add(this.panels)),this._on(!0,this.anchors,click:function(t)t.preventDefault()),this._on(this.anchors,i),this._on(this.tabs,keydown:”_tabKeydown”),this._on(this.panels,keydown:”_panelKeydown”),this._focusable(this.tabs),this._hoverable(this.tabs),_setupHeightStyle:function(e)var i,s=this.element.parent();”fill”===e?(i=s.height(),i-=this.element.outerHeight()-this.element.height(),this.element.siblings(“:visible”).each(function()var e=t(this),s=e.css(“position”);”absolute”!==s&&”fixed”!==s&&(i-=e.outerHeight(!0))),this.element.children().not(this.panels).each(function()i-=t(this).outerHeight(!0)),this.panels.each(function()t(this).height(Math.max(0,i-t(this).innerHeight()+t(this).height()))).css(“overflow”,”auto”)):”auto”===e&&(i=0,this.panels.each(function()i=Math.max(i,t(this).height(“”).height())).height(i)),_eventHandler:function(e)a&&!i.collapsible,_toggle:function(e,i)function s()o.running=!1,o._trigger(“activate”,e,i)function n()o._addClass(i.newTab.closest(“li”),”ui-tabs-active”,”ui-state-active”),a.length&&o.options.show?o._show(a,o.options.show,s):(a.show(),s())var o=this,a=i.newPanel,r=i.oldPanel;this.running=!0,r.length&&this.options.hide?this._hide(r,this.options.hide,function()o._removeClass(i.oldTab.closest(“li”),”ui-tabs-active”,”ui-state-active”),n()):(this._removeClass(i.oldTab.closest(“li”),”ui-tabs-active”,”ui-state-active”),r.hide(),n()),r.attr(“aria-hidden”,”true”),i.oldTab.attr(“aria-selected”:”false”,”aria-expanded”:”false”),a.length&&r.length?i.oldTab.attr(“tabIndex”,-1):a.length&&this.tabs.filter(function()return 0===t(this).attr(“tabIndex”)).attr(“tabIndex”,-1),a.attr(“aria-hidden”,”false”),i.newTab.attr(“aria-selected”:”true”,”aria-expanded”:”true”,tabIndex:0),_activate:function(e),_findActive:function(e)return e===!1?t():this.tabs.eq(e),_getIndex:function(e)return”string”==typeof e&&(e=this.anchors.index(this.anchors.filter(“[href$='”+t.ui.escapeSelector(e)+”‘]”))),e,_destroy:function()this.xhr&&this.xhr.abort(),this.tablist.removeAttr(“role”).off(this.eventNamespace),this.anchors.removeAttr(“role tabIndex”).removeUniqueId(),this.tabs.add(this.panels).each(function()t.data(this,”ui-tabs-destroy”)?t(this).remove():t(this).removeAttr(“role tabIndex aria-live aria-busy aria-selected aria-labelledby aria-hidden aria-expanded”)),this.tabs.each(function()var e=t(this),i=e.data(“ui-tabs-aria-controls”);i?e.attr(“aria-controls”,i).removeData(“ui-tabs-aria-controls”):e.removeAttr(“aria-controls”)),this.panels.show(),”content”!==this.options.heightStyle&&this.panels.css(“height”,””),enable:function(e)var i=this.options.disabled;i!==!1&&(void 0===e?i=!1:(e=this._getIndex(e),i=t.isArray(i)?t.map(i,function(t)return t!==e?t:null):t.map(this.tabs,function(t,i)return i!==e?i:null)),this._setOptionDisabled(i)),disable:function(e)var i=this.options.disabled;if(i!==!0)if(void 0===e)i=!0;elseif(e=this._getIndex(e),-1!==t.inArray(e,i))return;i=t.isArray(i)?t.merge([e],i).sort():[e]this._setOptionDisabled(i),load:function(e,i)e=this._getIndex(e);var s=this,n=this.tabs.eq(e),o=n.find(“.ui-tabs-anchor”),a=this._getPanelForTab(n),r=tab:n,panel:a,h=function(t,e)”abort”===e&&s.panels.stop(!1,!0),s._removeClass(n,”ui-tabs-loading”),a.removeAttr(“aria-busy”),t===s.xhr&&delete s.xhr;this._isLocal(o[0]),_ajaxSettings:function(e,i,s)var n=this;returnurl:e.attr(“href”).replace(/#.*$/,””),beforeSend:function(e,o)return n._trigger(“beforeLoad”,i,t.extend(jqXHR:e,ajaxSettings:o,s)),_getPanelForTab:function(e)var i=t(e).attr(“aria-controls”);return this.element.find(this._sanitizeSelector(“#”+i))),t.uiBackCompat!==!1&&t.widget(“ui.tabs”,t.ui.tabs,_processTabs:function()this._superApply(arguments),this._addClass(this.tabs,”ui-tab”)),t.ui.tabs,t.widget(“ui.tooltip”,version:”1.12.1″,options:classes:”ui-tooltip”:”ui-corner-all ui-widget-shadow”,content:function()var e=t(this).attr(“title”),hide:!0,items:”[title]:not([disabled])”,position:my:”left top+15″,at:”left bottom”,collision:”flipfit flip”,show:!0,track:!1,close:null,open:null,_addDescribedBy:function(e,i)””).split(/s+/);s.push(i),e.data(“ui-tooltip-id”,i).attr(“aria-describedby”,t.trim(s.join(” “))),_removeDescribedBy:function(e)var i=e.data(“ui-tooltip-id”),s=(e.attr(“aria-describedby”),_create:function()this._on(mouseover:”open”,focusin:”open”),this.tooltips=,this.parents=,this.liveRegion=t(”
“).attr(role:”log”,”aria-live”:”assertive”,”aria-relevant”:”additions”).appendTo(this.document[0].body),this._addClass(this.liveRegion,null,”ui-helper-hidden-accessible”),this.disabledTitles=t([]),_setOption:function(e,i)var s=this;this._super(e,i),”content”===e&&t.each(this.tooltips,function(t,e)s._updateContent(e.element)),_setOptionDisabled:function(t)this[t?”_disable”:”_enable”](),_disable:function()var e=this;t.each(this.tooltips,function(i,s)var n=t.Event(“blur”);n.target=n.currentTarget=s.element[0],e.close(n,!0)),this.disabledTitles=this.disabledTitles.add(this.element.find(this.options.items).addBack().filter(function()var e=t(this);return e.is(“[title]”)?e.data(“ui-tooltip-title”,e.attr(“title”)).removeAttr(“title”):void 0)),_enable:function()this.disabledTitles.each(function()var e=t(this);e.data(“ui-tooltip-title”)&&e.attr(“title”,e.data(“ui-tooltip-title”))),this.disabledTitles=t([]),open:function(e)var i=this,s=t(e?e.target:this.element).closest(this.options.items);s.length&&!s.data(“ui-tooltip-id”)&&(s.attr(“title”)&&s.data(“ui-tooltip-title”,s.attr(“title”)),s.data(“ui-tooltip-open”,!0),e&&”mouseover”===e.type&&s.parents().each(function()var e,s=t(this);s.data(“ui-tooltip-open”)&&(e=t.Event(“blur”),e.target=e.currentTarget=this,i.close(e,!0)),s.attr(“title”)&&(s.uniqueId(),i.parents[this.id]=element:this,title:s.attr(“title”),s.attr(“title”,””))),this._registerCloseHandlers(e,s),this._updateContent(s,e)),_updateContent:function(t,e),_open:function(e,i,s)function n(t)a.position(l)var o,a,r,h,l=t.extend(,this.options.position);if(s)if(o=this._find(i))return o.tooltip.find(“.ui-tooltip-content”).html(s),void 0;i.is(“[title]”)&&(e&&”mouseover”===e.type?i.attr(“title”,””):i.removeAttr(“title”)),o=this._tooltip(i),a=o.tooltip,this._addDescribedBy(i,a.attr(“id”)),a.find(“.ui-tooltip-content”).html(s),this.liveRegion.children().hide(),h=t(”
“).html(a.find(“.ui-tooltip-content”).html()),h.removeAttr(“name”).find(“[name]”).removeAttr(“name”),h.removeAttr(“id”).find(“[id]”).removeAttr(“id”),h.appendTo(this.liveRegion),this.options.track&&e&&/^mouse/.test(e.type)?(this._on(this.document,mousemove:n),n(e)):a.position(t.extend(of:i,this.options.position)),a.hide(),this._show(a,this.options.show),this.options.track&&this.options.show&&this.options.show.delay&&(r=this.delayedShow=setInterval(function()a.is(“:visible”)&&(n(l.of),clearInterval(r)),t.fx.interval)),this._trigger(“open”,e,tooltip:a),_registerCloseHandlers:function(e,i)(s.mouseleave=”close”),e&&”focusin”!==e.type,close:function(e)(o.closing=!1)),void 0):(n.removeData(“ui-tooltip-open”),void 0),_tooltip:function(e)var i=t(”
“).attr(“role”,”tooltip”),s=t(”
“).appendTo(i),n=i.uniqueId().attr(“id”);return this._addClass(s,”ui-tooltip-content”),this._addClass(i,”ui-tooltip”,”ui-widget ui-widget-content”),i.appendTo(this._appendTo(e)),this.tooltips[n]=element:e,tooltip:i,_find:function(t)var e=t.data(“ui-tooltip-id”);return e?this.tooltips[e]:null,_removeTooltip:function(t)t.remove(),delete this.tooltips[t.attr(“id”)],_appendTo:function(t)(e=this.document[0].body),e,_destroy:function()var e=this;t.each(this.tooltips,function(i,s)),this.liveRegion.remove()),t.uiBackCompat!==!1&&t.widget(“ui.tooltip”,t.ui.tooltip,options:tooltipClass:null,_tooltip:function()var t=this._superApply(arguments);return this.options.tooltipClass&&t.tooltip.addClass(this.options.tooltipClass),t),t.ui.tooltip}) ]]>


Các câu hỏi về siêu thị nhật bản japana ở đâu


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê siêu thị nhật bản japana ở đâu hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé