Trương Thiên Chí: Vịnh Xuân đầy mạnh mẽ và thuyết phục