ST 365, Hari Won phá nát hit của mình vì điều này chỉ vì quá vui?