Phương Thanh: “Dù bề ngoài tôi có thay đổi nhưng tâm cốt vẫn là con người đầy tình cảm”