Phim Trạng Quỳnh là phim cuối trước khi Nhã Phương có thể sẽ “ở ẩn” thời gian