NTK Việt Hùng dành riêng BST Thời trang cho Top 20 Miss HUTECH 2019