Noo Phước Thịnh dồn tâm sức cho sản phẩm “bất ngờ” ra mắt cuối năm