Giải mã sức hút đặc biệt của Bad Luck – Live-action đầu tiên của Việt Nam