Đạo diễn Đức Thịnh: “Phải chọn những đề tài khó thì mới biết khả năng mình đến đâu”