Đại Nhân, Chế Nguyễn Quỳnh Châu trở lại “Đùa như thật” có gây bất ngờ?