Công ty ông Hạnh Nguyễn được cục Hải Quan TP Hồ Chí Minh vinh danh